VEDTÆGTER

Vedtægter for Foreningen INKL

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 1. Foreningens navn Foreningens navn er "Foreningen INKL"

§ 2. Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er: Sankt Hans Gade 30, 1. 2200 København N 

$ 3. Foreningens formål  

Foreningen INKL er en ikke erhvervsdrivende forening med et almennyttigt formål. 

Formålet med Foreningen INKL er at støtte aktiviteterne i– og etablering af – den socialøkonomiske virksomhed INKL. 

Alle aktiviteter og projekter i INKL har det overordnede mål: at skabe nye muligheder for beskæftigelse, inklusion og et liv med udvikling for mennesker med udviklingshæmning eller andre kognitive eller sociale handicap.
Formålet søges realiseret gennem en socialøkonomisk virksomhed med kreativt design som omdrejningspunkt, hvor mennesker med særlige behov kan oplæres og/eller beskæftiges.

I INKL er der et erklæret mål om at inkludere mennesker med kognitive udfordringer, så deres ressourcer kommer i spil i alle dele af INKL's virke. I INKL arbejder medarbejdere ansat på særlig vilkår sammen med medarbejdere ansat på ordinære vilkår. Det er samarbejdet, der skaber Inklusiv's særlige produkter og ydelser.”

$ 4. Medlemmer Enhver som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, og som har betalt kontingent, kan blive medlem af foreningen.
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i virksomheden INKL's overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for virksomheden INKL's gæld.
Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne opnår først stemmeret efter tre måneders medlemskab.

§ 5. Eksklusion Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. 

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. 

$ 6. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles skriftligt til samtlige medlemmer senest 30 dage før. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 7) Valg af revisor 8) Eventuelt 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 14 af medlemmerne senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget. 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer kan afgive stemme på generalforsamlingen. 

Et medlem har stemmeret når man har indbetalt kontingent senest 3 md. inden generalforsamlingen.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem. 

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 

$ 7. Ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære general forsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Rækkefølgen findes ved lodtrækning. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 

Formanden afgiver på hvert bestyrelsesmøde orientering. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger i bestyrelsen tages med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. I tilfælde af formandens forfald varetages dennes opgaver af næstformanden, og næstformandens stemme er i så fald afgørende i tilfælde af stemmelighed. 

 $ 8. Forpligtelse Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 

§ 9. Hæftelse. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende foreningsformue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

$ 10. Regnskabsår. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. 

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt. 

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 

$ 11. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Stk. 1 Ændring af nærværende vedtægter kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor, ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med minimum et spænd på 5 uger. 

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. 

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer. 

Stk. 1 gælder ligeledes ved foreningens opløsning. 

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 6.12.2020