Kopi af PERSONDATAPOLITIK

Foreningen INKL Persondatapolitik

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 1. Generelt

  1. Denne Persondatapolitik (herefter ”politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/bidragyder- eller frivilligforhold, som deltager i en aktivitet eller et projekt eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du kan henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På inkl.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

 2. Dataansvarlig

  1. Foreningen INKL er dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

   Foreningen INKL
   Adresse ℅ Sankt Hans Gade 30, 1. 2200 København N
   Tlf: +45 6130 7115
   E-mail: foreningeninkl@gmail.com
   CVR nr.: 40404988  

  2. Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.  Derudover gælder databeskyttelsesloven, Lov nr. 502 af d 23. maj 2018.

  3. Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til INKL, Camilla Draiby på ovenstående adresse. Din henvendelse vil blive videregivet til den rette person, der er ansvarlig for at påse overholdelse af Persondataforordningen samt nærværende persondatapolitik

 3. Definitioner

  1. Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

Databeskyttelsesloven, Lov nr. 502 af 23. maj 2018

4. Formål med Behandlingen af dine personoplysninger

  1. Afhængig af om du er medlem, bidragyder, jobansøger, frivillig eller deltager hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser og det formål, vi har som forening. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt - dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer eller medlemskaber hos os. Det kan også være ved din brug af vores hjemmeside eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig. Det kan ligeledes være, hvis du ansøger om et job eller er deltager i et projekt eller en aktivitet.

5.   De personoplysninger, som vi behandler om dig

  1. Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

  2. Når du er medlem, bidragyder eller kunde hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, (registrerings- og kontonummer for medlemmer og faste bidragydere) Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag, idet vi har en indberetningspligt.

  3. Når du deltager i vores aktiviteter hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse. Der indhentes altid specifikt samtykke fra dig eller evt. din værge. 

  4. Når du er frivillig i Foreningen INKL indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse.

6.  Cookies

   1. På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, så du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende politik. 

  7.  Sådan behandler vi dine personoplysninger

    1. Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem, kunde eller bidragyder mv. hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

    2. Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

     • administrere dit medlemsforhold

     • sende dig nødvendig information om dit medlemskab, herunder indkaldelse til generalforsamling, jf. dine medlemsrettigheder i Foreningen Inklusivs vedtægter og øvrig information om foreningens arbejde

     • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

   3.  Er du kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

     • fremsende ordrebekræftelser til dig;

     • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger

     • udføre dine ordrer

     • håndtere administration af kundeforholdet til dig

     • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

   4.  Er du bidragyder hos, os anvender vi dine personoplysninger til at:

      • administrere dit/dine indbetalinger

      • sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag

      • indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse

      • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

    5.  Er du deltager i et af vores projekter eller aktiviteter anvender vi dine personoplysninger til at registrere din deltagelse i pågældende aktivitet.

    6.  Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at:

       • stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig

       • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside

       • optimere vores hjemmesides indretning

     8.  Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)? 

       1. Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os, deltager i et af vores projekter/aktiviteter eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os. 

       2. Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. 

       3. Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder div. statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v. 

       4. I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (c). Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr. 

       5. Er du ikke kunde, medlem eller bidragyder hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik på vores hjemmeside. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.2.

      9.  Deling af dine Personoplysninger

       1. Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og NETS.

       2. I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

       10.  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

        1. Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:

         1. Er du medlem eller bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid du er tilknyttet Foreningen INKL og op til 5 år fra medlemsskabets ophør. Bankoplysninger bliver slettet 13 mdr. efter din betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. betalingstjenesteloven af 2009, der kræver at vi kan dokumentere aftalen i op til 13 mdr. efter aftalens ophør. 

         2. Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år fra dit seneste køb i henhold til bogføringsloven.

         3. Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, medlem, tidligere medlem eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registreret om dig i op til 6 måneder fra seneste besøg.

         4. Er du frivillig hos os opbevarer vi dine oplysninger i den tid du frivillig. Oplysningerne slettes efter et år. 

         5. Hvis du er deltager i en af vores aktiviteter, sletter vi de oplysninger om dig, som ikke længere er relevante, når du stopper i projektet.  Vi opbevarer fortsat de oplysninger om dig, som er nødvendige, for at vi kan dokumentere vores igangværende aktiviteter og evaluering af disse, og jf. anført i samtykke givet i forbindelse med deltagelse i aktiviteten.

        11.  Dine rettigheder

         1. Indsigt. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. 

         2. Berigtigelse og sletning. Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. 

         3. Begrænsning af behandling. Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. 

         4. Dataportabilitet. Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

         5. Indsigelsesret. Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

         6. Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

          1. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til foreningeninkl@gmail.com. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

         7. Du kan skrive til foreningeninkl@gmail.com for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder. 

         8. Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

         12.  Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

           1. Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Det vil i nogle tilfælde være lovpligt eller et krav i henhold til en kontrakt, jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 2 (e).
            Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc. 

          13.  Sikkerhed

            1. I Foreningen INKL er vores behandling af personoplysninger underlagt vores interne databehandlingspolitik, der ligeledes indeholder regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning.  

           14.  Klage til tilsynsmyndighed

             1. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

            Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

            15.  Opdatering af denne politik

              1. Foreningen Inklusiv er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Senest opdaterede udgave af politiken vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. 

             Denne politik er seneste opdateret 8.12.2020